Historie

 

Úvodem

Hasičské heslo zní: ”Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně!”. Nejen pro toto samotné a tak vznešené heslo Vám nabízíme stručný pohled do historie Dobrovolného hasičského sboru v Kolovratech., ale i pro uctění památky těch, kteří kdysi do něho vstupovali z ideových pohnutek mladých a poctivých nadšenců.

Pročítáme – li zažloutlé knihy protokolů, v nichž jsou zaznamenány všechny schůze, prohlížíme-li tlusté kroniky sboru, pochopíme, že v srdcích těchto dávno zemřelých členů kotvilo od mládí něco jiného, něco vyššího a také hlubšího, když i po četných nezdarech a obtížích vytrvali v tomto sboru a poctivě pracovali po mnohá léta.

Uvědomme si počátky našeho Hasičského sboru, který začínal téměř z ničeho a porovnejme jeho stav nynější! Jak velký je to rozdíl! Dnešní generace si dost dobře neuvědomuje, co to tehdy dalo práce, námahy a sebeobětování, aby sbor, jednou již založený, rostl, mohutněl a sílil i v dalších letech. A kdo takový spolek udržuje při životě a dobré prosperitě? Jsou to lidé, členové takového spolku. A podle toho jací jsou, kolik poctivosti a nadšení vloží do svého snažení a práce, podle toho také vypadá každý spolek či organizace. Musíme po pravdě říci, že náš sbor takové nadšence ve svých řadách měl a dosud má.

Je třeba se zmínit také o tom, že náš sbor měl a zvláště v posledních letech svého trvání má podporu a porozumění u vedoucích činitelů obce, kteří s pochopením vycházejí sboru vstříc. Některé sbory tuto podporu neměly a musely činnost omezit, některé i zanikly.

 

Počátky sborů dobrovolných hasičů v českých zemích

První pokusy o založení českých dobrovolných sborů se děly již v roce 1863 v Chrudimi a ve Slaném. Skutečně však první takový sbor byl založen v roce 1864 ve Velvarech , přičiněním obchodníka Karla Krohna. Tento ušlechtilý muž si jistě zaslouží, abychom mu věnovali obšírnější vzpomínku. Narodil se roku 1846 u Velvar jako jediný syn obchodníka a majitele realit. Po skončení studií se věnoval obchodu a k nabytí větších zkušeností se odebral do Berlína a Hamburku. Zde byl jednoho rána bezděčným svědkem požáru a jeho zdolávání. Bylo to pro něho něco nového, dosud nevídaného. Stál a přihlížel nebezpečné a namáhavé práci ochranných sborů hasičských, zřízených obcí hamburskou. Hasiči byli vybaveni stříkačkami umístěnými na lodích, záchrannými žebříky a jiným pomocným nářadím. V tu chvíli zatoužil zřídit takový sbor ve svém rodišti.

Po návratu vyprávěl rodákům o prospěšném působení hasičských sborů a doporučoval zřízení takového sboru ve Velvarech. Skutečně také z jeho podnětu a jeho přičiněním byl takový sbor v roce 1864 založen. K výcviku přihlášeného členstva byl povolán nadhasič pražského hasičského sboru z povolání p. Lokaj. Krohn sám se stal prvním jednatelem nového sboru. Zemřel roku 1913.

V roce 1865 byl pak založen sbor dobrovolných hasičů v Roudnici, 1867 v Nepomuku a v Kolíně, roku 1868 v Kutné Hoře, v Plaňanech a Táboře. V dalších dvou letech bylo založeno dalších 13 sborů. První český sbor dobrovolných hasičů na Moravě byl založen v roce 1871 p. Titem Krškou ve Valašském Meziříčí. Čerpáno z: Almanach dobrovolného hasičstva vydaný roku 1931.

Ke dni 31. prosince 1893 bylo již 70 žup dobrovolných hasičů, 1 473 sborů a 58 343 činných členů. V příštím roce byl mezi nimi i náš sbor dobrovolných hasičů.

 

Zřízení hasičského sboru v Kolovratech

Roku 1893 rozhodlo obecní zastupitelstvo v Kolovratech, aby se svolala veřejná schůze, na které mělo dojít k založení hasičského sboru. Schůze byla svolána na sobotu dne 14. ledna 1894 v půl osmé večer do hostince p. Fr. Stejskala . Téhož dne byl ustaven dobrovolný hasičský sbor v Kolovratech. Za starostu byl zvolen p. Jan Šlingr, velitelem p. Josef Roček, podvelitelem p. Fr. Křeček. Nově založený sbor měl 31 členů, kteří položili základy požární ochrany v Kolovratech. Jejich první starostí bylo opatřit si výstroj a výzbroj a to z členských příspěvků a darů od zámožnějších občanů, majitelů firem a živnostníků. 1. července byla za podpory obce zakoupena ruční stříkačka od firmy Smekal za 1 600 zl. Tato událost se neobešla bez náležité oslavy, na kterou byly pozvány i okolní sbory. Kolovratský sbor byl organizačně zařazen do župy Žižkovy a roku 1896 po odsouhlasení valnou hromadou přestoupil k župě Říčanské – Kamlerově.

Velmi dobrou a plodnou práci našeho sboru v roce 1914 přerušila 1. světová válka. Více jak polovina členů odešla do války, z níž se mnozí nevrátili. Řada jejich jmen je vyryta na pomníku, který občané postavili všem obětem války.

V roce 1918 vzniká Československá republika a rychle se obnovuje činnost sboru, která byla válkou plně ochromena.V následujících letech se začínají stále více uplatňovat motorové stříkačky. Jak opatřit finanční prostředky na zakoupení? Sbor pořádá divadelní představení, přednášky, veřejná vystoupení.

Opět za pomoci obce a dobrovolných dárců se v roce 1932 kupuje motorová stříkačka o síle 40 Hp a 300 m hadic za 36 000 Kč. Předání stroje se konalo 4. září, za účasti okolních sborů. Na této slavnosti byla předvedena požární scéna. O rok později byla na stroj zakoupena plachta na zakrytí a dopravní vůz na koňskou přípřež. Požární přípřež byla střídavě přidělována zemědělcům vlastnícím koně.

 

V roce 1935 byl založen ženský odbor. Členky zajišťují především zdravotní službu ale zapojují se i do práce s technikou. V roce 1937 zajišťuje náš sbor konání župního sjezdu v Kolovratech. Byl vykonán velký kus práce, jehož výsledkem byl velmi dobrý průběh tohoto sjezdu.

V září 1938 je vyhlášena mobilizace a starší členové nastupují do vojenské pohotovosti. O rok později dochází k rozdělení Československa a nakonec k obsazení Čech a Moravy fašistickým Německem.
Všechny organizace a spolky mají zastavenu činnost a jsou rozpuštěny. Hasičské sbory však zůstávají, protože protektorátní vláda hasiče potřebuje. Po dlouhých pěti letech plných utrpení a potíží přichází 5. květen 1945, kdy pražský lid povstal proti německým okupantům.Celý sbor je okamžitě v pohotovosti. Služba se konala s vojenskou výstrojí a měla ráz policejní. Po 9. květnu přešel sbor jako záloha do Revoluční gardy, kde se zúčastňoval stráží a hlídek.

Znovu se rozvíjí činnost sboru. V této době měl sbor 36 mužů, 12 žen, 107 členů přispívajících a 4 členy čestné. Protože hasičská kůlna již nevyhovuje potřebám, je podána žádost o postavení nové zbrojnice, která měla stát na místě, kde je nyní zasedací místnost Obecního úřadu. Byly vykopány základy, ale pro neshody s tehdejším MNV nebylo ke stavbě přikročeno a vykopané základy byly opět zahrabány. Stále je používána koňská přípřež, i když koní ubývá. Proto se sbor intenzivně zabývá otázkou zakoupení dopravního vozidla. V roce 1949 byl za 45 000 korun zakoupen vojenský terénní vůz značky Krupp. Tento vůz byl svépomocí přestavěn a upraven pro přepravu požárního družstva a materiálu.

Od roku 1953 již nejsme hasičský sbor, ale základní organizace Svazu požární ochrany. V těchto letech dochází ve sboru k neshodám a poklesu aktivity. Teprve po roce 1956 se obnovuje aktivita a dochází k dalšímu jednání s MNV o výstavbě nové požární zbrojnice. Po zdlouhavém jednání je v roce 1957 započato s výstavbou. O rok později ještě do rozestavěné zbrojnice dostáváme speciální hasičský automobil Tatra 805 s čerpadlem PS 8.
Výstavba požární zbrojnice je dokončena v roce 1958. Jsou zprovozněny dvě garáže a v prvním patře dvě místnosti. Velmi dobrá spolupráce byla s místním JZD , kdy členové sboru zajišťují žňové hlídky a brigády při mlácení obilí , svozu slámy, nebo sklizni cukrové řepy. Naopak v dílnách družstva se provádí drobnější opravy naší techniky, někdy dostaneme i finanční hotovost.

Rok 1964 je rokem 70. výročí založení našeho sboru. Při této příležitosti je uspořádána výstava požární techniky, námětové cvičení a úspěšná požárnická estráda. V dalším období při námětových cvičeních zjišťujeme, že tvoření dopravního vedení od vodního zdroje je velmi zdlouhavé, případný zásah málo účinný a do některých lokalit vodu vůbec nedostaneme. Tato skutečnost nás vede k získání automobilové cisterny.
Snaha byla korunována v roce 1970, kdy jsme převzali automobilovou cisternovou stříkačku na podvozku Praga RN s obsahem vody 2 000 litrů a čerpadlem o výkonu 1 600 l/min.Radost všech členů byla veliká. Ihned bylo přikročeno k provedení nezbytných oprav a vůz byl zařazen na výjezd. Rychle stoupá i počet výjezdů a naše jednotka zasahuje v rámci celého okresu Praha východ.

Nová technika a její vysoké využití klade zvýšené nároky na údržbu, projevuje se potřeba vlastní dílny a sušárny hadic. Chybí byt pro správce, místnost pro školení a schůzovou činnost.
Z těchto důvodů a za pochopení MNV je přikročeno v roce 1972 k výstavbě druhé části požární zbrojnice. Práce jsou prováděny brigádnicky, stavba rychle roste. Za 6 měsíců je dokončena hrubá stavba a na řadu se dostávají dodavatelské organizace. Stavba se dostává do značného skluzu a je dokončena až v roce 1974. Na této akci bylo odpracováno celkem 5 320 neplacených brigádnických hodin našimi členy. Slavnostní předání se konalo 1.7.1974 při oslavách 80. výročí založení sboru. Získali jsme tak další dvě garážová stání, věž na sušení hadic, byt pro správce, dílnu, kulturní místnost a služebnu. Toto mělo a má i dodnes podstatný vliv na přidělování novější techniky. Především pro možnost vozy garážovat a provádět kvalitní údržbu. Podařilo se nám obsadit místo správce požárního domu členem jednotky profesionálních hasičů, což se projevilo zvýšením pohotovosti zásahové jednotky. Zasahujeme při jedné z největších živelných událostí ke které došlo při protržení hráze Hubačovského rybníka v Senohrabech. V tomto roce je naše obec připojena k hlavnímu městu Praha.

K zajištění represivní činnosti nám byla v roce 1976 přidělena automobilová cisternová stříkačka CAS 16 Zil 130. Stále spolupracujeme s hasiči Praha a Praha východ . Na základě dobrých výsledků dosažených v oblasti represe nám byl přidělen dopravní vůz DV 12 Avia – A30 Saviem a stávající Tatra 805 byla převedena do hasičského sboru Hájek. Při preventivních prohlídkách zjišťujeme, že v domácnostech stoupá počet plynových spotřebičů na propan butan, topidel na naftu, počet garáží, zásoby paliva a pohonných hmot. V místním JZD získáváme závažné údaje týkající se chemizace, mechanizace a všech dalších změn, které mají vliv na nebezpečí vzniku požáru. Po zpracování všech získaných materiálů nám bylo jasné, že stávající technika při značné vzdálenosti vodních zdrojů je pro ochranu veřejného majetku nedostačující. Jednáme proto s Městskou inspekcí PO v Praze 10 o přidělenícisternové stříkačky s větším obsahem vody. Jednání jsou úspěšná a v roce 1979 je nám přidělena CAS 32 T 138, kterou vyřadil PÚ Praha. Po náročné svépomocí provedené opravě; (výměně torsních tyčí, opravy motoru a celkovému přelakování karoserie), je vozidlo zařazeno na výjezd. Další dobrá zpráva nenechá na sebe dlouho čekat. Od MNV se podařilo získat finanční prostředky na zakoupení tří dýchacích přístrojů Saturn. Koncem roku se loučíme s první naší cisternou, Praga RN. Vůz byl převeden do družební obce pražských hasičů v Jižních Čechách. V okamžiku odjezdu je nám všem smutno. Loučíme se s technikou, která nám prokázala velké služby při likvidaci požárů a provádění technických zásahů.

Další úkol který na nás čekal bylo zajištění vytápění budovy v zimním období abychom nemuseli cisterny na zimu vypouštět. Ve spolupráci s MNV je zpracován projekt. Vybudování kotelny, postavení komínového tělesa a přípravné práce zajišťujeme vlastními silami. Koncem roku 1980 je ústřední vytápění uvedeno do provozu.
Pro rodinné neshody se v roce 1982 odstěhoval správce požárního domu. Byt však zůstává obsazen jeho manželkou . Dochází tak k neobsazení ohlašovny požáru a k neplnění dalších úkolů, které měl správce provádět. Nikoho nenapadlo, že rok bude zakončen havárií ústředního topení vlivem silných mrazů při nezajištěném topení. Opět musíme cisterny vypustit a věřit, že nedojde v obci k žádnému požáru. Oprava topení včetně výměny kotle byla provedena až koncem roku 1983. V tomto roce se podařilo zakoupit další tři dýchací přístroje Saturn. V roce 1984 slavíme 90. výročí založení sboru. Je instalována panelová výstava, výstava požární techniky a uspořádáno námětové cvičení. Naše vybavení se rozšiřuje o hadicový přívěs, který obsahuje 640 m hadic B 75, které lze rychle a bez námahy položit.

První návštěvu dobrovolných hasičů z NSR města Neuharlingersielu jsme přijali 9.11.1985. V průběhu návštěvy se uskutečnila beseda spojená s pohoštěním. Improvizovaná beseda nám přinesla řadu zajímavých informací o organizování a postavení dobrovolných hasičů u našich sousedů.

Začátkem roku 1986 jsme dostali telegram, že máme od výrobce jako první dobrovolní hasiči převzít nejmodernější cisternu CAS 32 T 815. Závist je zlá a nezná překážek. Profesionální složka, až po úroveň Ministerstva vnitra, se postavila proti nám a snažila se nám převzetí tohoto vozidla znemožnit. Plné 3 měsíce probíhala nepříjemná jednání, při kterých padala z obou stran urážející slova. Jednání nakonec skončila našim úspěchem a náš autopark se rozšířil o moderní vůz.. CAS 16 Zil je převeden do hasičského sboru Velké Popovice.

V červnu nás navštívili dobrovolní hasiči z Wuppertalu, se kterými udržujeme spolupráci do dnešních dnů. Kamarádi z Wuppertalu nás pozvali v příštím roce na návštěvu jejich města u příležitosti jubilea jednoho dobrovolného sboru v jejich městě. Vyřízení pasů, víz, a dalších formalit potřebných tehdy k opuštění republiky trvalo skoro celý rok. Návštěva se uskutečňuje 3.9.1987.
O rok později v roce 1988 oplácíme návštěvu a jsme po 4 dny hostiteli našich kamarádů z Wuppertalu. V závěru roku nás navštívili dobrovolní hasiči z Deggendorfu – Deggenau. I s tímto sborem jsme navázali úzkou spolupráci, která přetrvala dodnes. V Praze se konal sjezd Svazu požární ochrany ČR, na kterém bylo našemu sboru uděleno jedno z nejvyšších vyznamenání Čestné uznání Ministerstva vnitra.
V roce 1989 jsme na pozvání navštívili dobrovolné hasiče v Deggendorfu. Dostalo se nám velmi přátelského přijetí i na radnici od pana starosty města. Opět zjišťujeme propastný rozdíl mezi organizováním požární ochrany u nás a v NSR. Spolkové země, i když jsou podstatně bohatší než my a mohly by si dovolit plnou profesionalizaci hasičů, jdou naopak vysokou podporou dobrovolné složky, a také plně využívají její kapacitu. Zdejší dobrovolní hasiči mají ve společnosti vysoký kredit, uznání a podporu. Závěr roku probíhá pod vlivem ,, něžné revoluce”.

3.března 1990 slavnostně odhalujeme na obecné škole desku T.G.Masaryka, kterou nechal v roce 1937 zhotovit hasičský sbor Kolovraty. Deska byla několikrát sejmuta a opět instalována. Přečkala období okupace i období vlády komunistů. Všem odvážným lidem kteří se na uschování a uchování této památky podíleli upřímně děkujeme. Odhalení byli přítomni zástupci Župy říčanské-Kamlerovy s župním praporem. Kupujeme osvětlovací přívěs pro osvětlení požářiště a případného napájení důležitých zařízení při výpadku el. proudu. V srpnu navštěvujeme opět jeden sbor ve Wuppertalu, kde byli našim dvěma členům předány státní hasičské medaile ,, Za rozvoj mezinárodní spolupráce”. V roce 1991 vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako náš nejvyšší svazový orgán a my se opět stáváme hasiči. Za výhodnou cenu kupujeme téměř nový hasičský vůz DVS 12 AVIA 31. Pro udržení stálého tlaku na výjezdových vozidlech kupujeme kompresor. Avia A30 Saviem je převedena do hasičského sboru Benice.

Začátkem roku 1992 je u našeho sboru provedena hloubková kontrola kontrolním oddělením hasičského sboru Praha . Výsledkem prověrky je zařazení našeho sboru mezi 6 opravdu akceschopných dobrovolných sborů z 57, které na území Prahy působí. Kupujeme plovoucí čerpadlo Macximum. Daří se nám utvořit družstvo žáků, ze kterých většina vydržela ve sboru, a dnes tvoří základ zásahové jednotky. Konec roku 1993 je již ve znamení příprav na oslavy 100 letého výročí založení našeho sboru.

Rok 1994 , rok stoletého výročí začínáme tradičně společenským plesem konaným 14. ledna, tedy přesně sto let ode dne kdy byl náš sbor založen. Plesu se zúčastnili i naši kamarádi z Deggendorfu – Deggenau. U příležitosti stého výročí je vydán památník, ze kterého jsem čerpal sled historických událostí, je uspořádána i výstavka z historie našeho sboru. Samotné oslavy jsou pak rozloženy do tří dnů. Oslav se zúčastnili zástupci našeho sdružení, okolních sborů, obce. Přijeli i kamarádi z Wuppertalu . Deggendorfští přijeli i se svým zásahovým vozem. Krátce se zde zastavil i starosta města Deggendorf. Na slavnostní schůzi obdržel náš sbor Čestný prapor sdružení hasičů ČMS. Na závěr oslav je uspořádán slavnostní průvod na hřiště TJ Sokol, kde je předvedena stará i současná technika a zúčastněná družstva předvedla požární útok a techniku

Koncem roku kupujeme dvě kapesní radiostanice Bendix . Parlament schvaluje nový znak a prapor naší městské části a proto i my jsme provedli novelizaci našeho rukávového znaku. O rok později v roce1995 je největší akcí naše účast na celopražském námětovém cvičení jednotek bezpečnostního systému na objekt podniku Barvy laky v Hostivaři. Kupujeme další dvě kapesní radiostanice a jednu vozovou .Začínáme s postupným nákupem ochranných zásahových obleků Fireman IV. Těmito obleky chceme postupně vybavit každého člena zásahové jednotky. V září pak navštěvujeme kamarády v Deggendorfu.
V roce 1996 nakupujeme další ochranné obleky a dvě lezecké soupravy pro jištění se při práci ve výškách. V tomto roce je provedena celková rekonstrukce ústředního vytápění hasičské zbrojnice a vytápění je předěláno na zemní plyn.Bylo vytvořeno několik návrhů znaků našeho sboru pro označení našich vozidel. Zvítězil tento znak.

Pro zlepšení znalostí a v důsledku otevření leteckého koridoru nad naší obcí absolvujeme v roce 1997 odborné školení na letišti Praha Kbely. Jsou nám předvedeny letouny jak vrtulové tak proudové a nakonec i vrtulníky. Kupujeme konzervátor pro udržování provozního napětí baterií na výjezdových vozech. V důsledku záplav na Moravě , kdy většina členů pražského prof. sboru provádí záchranné práce v oblastech postižených povodní, je naše jednotka místo nich povolána na tři směny na centrální stanici v Sokolské ulici. Po opadnutí vody i my odjíždíme na tři dny na Moravu do Uherského Hradiště, kde provádíme čerpání vody ze zaplavených prostor. Za tuto pomoc jsme dostali poděkování od starosty a hasičů z Uherského Hradiště. Zástupce našeho sboru přijal na radnici i primátor hl. m. Prahy na staroměstské radnici a poděkoval za pomoc , kterou náš sbor v době povodní poskytl. Od pražského jednotného bezpečnostního systému dostáváme do pronájmu 10 ks. svolávačů pro lepší svolávání členů v případě vyhlášení poplachu.
V roce 1998 dostáváme vyřazené vozidlo Niva po zavaření a výměně vadných částí karoserie dostává vozidlo nový lak a je zařazeno na výjezd. Navštěvují nás kamarádi z Wuppertalu a právě jeden z členů tohoto zájezdu se stává kmotrem při křtinách tohoto vozu.

Začínáme s nákupem ochranných přileb Gallet a zásahové obuvi, aby do pěti let měl každý člen zásahové jednotky základní ochranné vybavení. Je rozhodnuto o přístavbě požární zbrojnice o dva podkrovní byty a ještě tento rok na podzim je započato s přestavbou.
V roce 1999 jsme dostali dvě osobní vozidla T 613 z nichž jedno je vybaveno vyprošťovacím zařízením Holmatro. Druhé vozidlo je určeno na rozebrání a náhradní díly mají být použity na zprovoznění prvého vozidla. Díky šikovnosti a obětavosti členů jsou zprovozněna obě vozidla a koncem roku zařazena na výjezd. Pokračuje přestavba požární zbrojnice, je dokončena jedna bytová jednotka a obecnímu úřadu se podařilo sehnat finanční prostředky na příští rok kdy bude provedena celková rekonstrukce. Pomáháme při likvidaci velkého požáru vietnamské tržnice v Praze Libuši. Navštěvujeme kamarády v Deggendorfu – Deggenau u příležitosti 125. výročí založení sboru. Dva naši členové v tomto roce obdrželi nevyšší svazové vyznamenání ,, Zasloužilý člen ,,.

V roce 2000 pokračuje přestavba zbrojnice jsou vyměněna vjezdová vrata, zřízen archiv, umývárna , je dokončen druhý podkrovní byt , který je určen pro strojníka našeho sboru. Je provedena oprava fasády a začíná výstavba garáží na dvoře. Zúčastňujeme se celopražského námětového cvičení ve vojenském prostoru Ralsko. Držíme pohotovost při pražském zasedání Mezinárodního měnového fondu. Pomáháme při likvidaci jednoho z největších pražských požárů v novodobých dějinách a to požáru Vinohradského pivovaru. Kupujeme přetlakový ventilátor na odvětrání zakouřených prostorů. Od HZS Praha dostáváme vyřazené radiostanice pět vozových a čtyři kapesní. Při prohlídce CAS 32 T 815 v odborném závodě byla zjištěna značná koroze a prasklina vodní nádrže.

Neradostně pro nás začíná rok 2001 neboť po příjezdu od požáru v H. Měcholupech zjišťujeme u CAS 32 T 138 poškození pomocné převodovky. Závada je natolik závažná, že vozidlo muselo být odtaženo na opravu do výrobního závodu, kde byla provedena i oprava motoru. V polovině roku je dokončena přestavba požární zbrojnice , jsou dokončeny garáže na dvoře , upraveno prostranství před zbrojnicí a je instalován obraz sv. Floriána na průčelí zbrojnice. V září je pak za přítomnosti zástupců pražského magistrátu, HZS, pozvaných hostů, obce a kolovratských občanů slavnostně otevřena. Získáváme další dva svolávače, pro svolávání členů v případě požáru

Rok 2002, byl pro náš sbor, ale určitě i pro mnoho ostatních zatěžkávací zkouškou, ve které obstáli na výbornou. Byly to především zásahy v důsledku katastrofálních povodní, které zasáhly značnou část České republiky, hlavního města ale i Kolovrat. Tolik zásahů za jeden rok snad historie našeho sboru nepamatuje. Nemusím být žádný věštec nebo prognostik, ale to co nás potkalo v tomto roce, se bude s určitou pravidelností opakovat a to jak u nás tak i na ostatních částech planety. Příroda nám vrátí to, čím jsme se na ní provinili a stále proviňujeme. Vždyť zeměkoule se pomalu pokrývá asfaltem, betonem, mizí orná půda i lesní porosty. Přibývá množství škodlivin v ovzduší, množí se zamořování vodních toků, moří, zvyšují se počty ekologických havárií. Je nasnadě, že právě kvůli těmto negativním jevům, bude přibývat přírodních katastrof způsobených právě přírodními živly. Proto můžeme čekat další povodně, vichřice, přívalové deště, sesuvy půdy, plošné a nekontrolovatelné požáry nebo podobné katastrofy. Některým těmto katastrofám se nevyhne ani naše republika. Především na vesnici z hlediska psychologického je tato pomoc spoluobčanům důležitá, neboť postižený ví, že není na likvidaci neštěstí sám a že mu někdo pomůže alespoň z toho nejhoršího. Je-li to pak ve vlastní obci, jsou to lidé, kteří vás znají a se kterými se denně potkáváte, kteří vám věří že pro ně uděláte to, co je ve vašich silách. Platilo to dříve a mělo by to platit i dnes, kdy se hodně lidí schovává za co nejvyšší plot, za kterým je co největší pes a to co se děje před plotem je už nezajímá. Kde jsou ty doby, kdy postiženému přišla na pomoc celá vesnice a třeba vyhořelý domek se opravil za pár měsíců. Je jasné, že ten kdo má více peněz zvládne případnou katastrofu lépe, nežli ten který je bez prostředků, ale nikdo nemůže říci „ Mně se to stát nemůže“.

Právě povodně v roce 2002 prověřily připravenost a potvrdily opodstatněnost bytí dobrovolných hasičských sborů. Byly to právě tyto sbory, které odvedly nejvíce práce při záchraně a pomoci postiženým v zaplavených oblastech, byť vybaveny jednoduchou a zastaralou technikou. To vše dělali povětšinou zdarma a ve svém volném čase, ale s o to větším elánem. Někteří obětovali i část své dovolené. Náš sbor v tomto roce zasahoval ve 45 případech a odpracoval 1 189 hodin. Za záchranné práce  v objektu Úřadu vlády jsme dostali dopis s osobním poděkováním od předsedy vlády ČR. Při sbírce, věnované na pomoc povodní postižené obci Zálezlice, přispěl náš sbor  3 000 Kč. V tomto roce byla na naší zbrojnici nově instalována elektroakustická siréna. Stará rotační byla demontována. Od výkonu a slyšitelnosti jsme si však slibovali více. Od Magistrátu hl. m. Prahy jsme obdrželi 6 kusů ochranných masek Drager k dýchacím přístrojům s upínáním na přilbu Gallete. 15 členů zásahové jednotky, kteří prováděli likvidaci následků povodňových záplav, bylo očkováno proti hepatitidě.

V roce 2003 vyřazujeme z výjezdu oba přívěsy ( hadicový a osvětlovací), neboť podle nového nařízení musí mít i požární přívěsy SPZ, což jsou další každoroční výdaje za technické prohlídky a jejich využití bylo minimální.

V roce 2004 jsme u příležitosti oslav 110 výročí založení sboru obdrželi Pamětní stuhu k Čestnému praporu od Sdružení hasičů ČMS. Na všech zásahových vozech byly vyměněny rotační majáky, kterým končila homologace za zábleskové. O rok později kupujeme přenosnou elektrocentrálu a jedno kalové čerpadlo pro čerpání v uzavřených prostorech. Zásahové vozidlo Niva je převedeno do SDH Radotín. Od Magistrátu hl.m. Prahy jsme dostali 4 kusy vozových a 4 kusy kapesních radiostanic.

Rok 2006 byl pro nás významný, neboť jsme obdrželi od Magistrátu zcela nové zásahové vozidlo Cas 24 Scania v ceně přes 6 milionů korun. Výhodou bylo, že jsme ještě ve výrobním závodě mohli konzultovat, jak a kam chceme umístit jednotlivé agregáty a nářadí. Vozidlo bylo slavnostně předáno 9.března. Na vozidlo jsme přemístili agregáty ze tří vozidel a tak vzniklo univerzální zásahové vozidlo, které může zasahovat u jakéhokoliv případu. Na druhé straně jsme se museli rozloučit s Tatrou 138, která byla převedena do Peček. Pro většinu z nás to byla smutná událost vždyť „Babuša“ nám sloužila plných 27 let. Poslední dobou se však projevovalo stáři a množil se i počet závad. Přesto jsme s ní jezdili až do poslední chvíle. Začátkem roku opět v Praze zahrozily povodně a my jsme několik dní stavěli a následně i rozebírali protipovodňové hráze a drželi pohotovosti.  Za  tyto zásahy jsme pak na staroměstské radnici v Brožíkově síni obdrželi od primátora poděkování a pamětní medaili. Kupujeme svolávací zařízení, které pomocí SMS zpráv svolává členy zásahové jednotky a další kalové čerpadlo.

V lednu roku 2007 zasahujeme během dvou dnů u 16 případů a provádíme likvidaci následku větrné smrště. Osobní vozidlo T 613 bylo převedeno do SDH Chodov. Byla zakoupena pračka na praní zásahových obleků. Zkušebně se nechal předělat jeden dýchací přístroj Saturn na přetlakový a byly koupeny dvě vyváděcí masky Dräger. Koncem roku se podařilo provést  za 350 000 Kč přestavbu podlah pod oběma cisternami.

V roce 2008 zasahujeme u dvou velkých pražských požárů. V prvním případě se jednalo o požár Průmyslového paláce na pražském výstavišti, kde kromě nás zasahovalo 300 hasičů a sedm desítek vozidel, se škodou téměř jedné miliardy korun. Za tento zásah jsme převzali čestnou plaketu HZS na Trojském zámku z rukou ministra vnitra ČR. V druhém případě to byl pak několikadenní a  komplikovanější požár vietnamské tržnice, kde zasahovalo přes 400 hasičů. I za tento zásah jsme obdrželi děkovný dopis ministra vnitra ČR. Z mimořádné dotace od pražského magistrátu byly zakoupeny nové pneumatiky na Cas 32 T 815 a koupeny dva přetlakové  přístroje Dräger.

V říjnu 2009 dostáváme od Magistrátu nové dopravní vozidlo Ford Tranzit a 6 kusů moderních přetlakových dýchacích přístrojů Dräger, včetně odlehčených kompozitních zásobníků vzduchu. Staré dýchací přístroje včetně lahví byly prodány. Byla zakoupena řetězová pila, která bude uložena na vozidle Ford.

V lednu roku 2010 byl valnou hromadou zvolen nový velitel sboru. Zakoupena elektrocentrála Heron na vůz Ford a výkonné kalové čerpadlo na 380 voltů. Vozidlo Cas 32 T 815 prošlo rozsáhlou opravou. Byla vyměněna a zvětšena nádrž na vodu,  byly namontovány boční rolety. V srpnu vyjíždí naše jednotka společně s dalšími pražskými  dobrovolnými sbory na pomoc do severočeského Frýdlantu, který zasáhly mohutné povodně.

V roce 2011 bylo dopravní vozidlo Avia prodáno do SDH Vykáň a náš sbor koupil vysavač hmyzu a nákladní přivěs, který bude sloužit na přepravu materiálu a PS 12 k zásahu místo vozidla Avie. Z evidence majetku byly vyřazeny oba nevyužívané přívěsy ( hadicový a osvětlovací ).  Na vozidlo CAS 32 T 815 bylo namontováno zařízení pro rychlý zásah, sklopný osvětlovací stožár, přední kropící lišta a předělány prostory pro uložení materiálu.

V roce 2012 bylo požární zbrojnici nainstalováno zabezpečovací zařízení proti nežádoucímu vstupu. Na vozidlo Scania bylo zakoupeno nové plovoucí čerpadlo. Rovněž na vozidlo T 815 bylo do nově zřízeného úložného prostoru dáno plovoucí čerpadlo Macximum. Svépomocí byl zhotoven ochranný rám s reflektory na přední část masky. Na vozidle Ford a Scania bylo nainstalováno diodové osvětlení úložných prostorů. Na vozidle Cas 32 T 815 byla provedena další část repase v odborném závodě.

V roce 2013 naše síly a pohotovost opět prověřily červnové povodně, při kterých jsme zasahovali jak v Kolovratech, tak na celém území Prahy. Rovněž v srpnu se nad Prahou 10 prohnal přívalový déšť s nárazovým větrem a k zemi šla spousta stromů, větví a bylo poškozeno mnoho střech. Svépomocí začínáme s přestavbou bývalé uhelny, ve které bude administrativní kancelář, která byla dříve v dílně. Z dotací Magistrátu byly zakoupeny dva tzv. suché obleky, motorové čerpadlo o výkonu 1 400 l/min. a plnička písku do protipovodňových pytlů a zásahové obleky. Na voze T 815 bylo nainstalováno nové výstražné zařízení.Koncem roku 2013 navštěvujeme dvě rodiny v obci Kozárovice, které byly nejvíce postiženy povodněmi a předáváme jim peněžní dary, které věnovali naši členové a náš sbor.

V roce 2014 oslavujeme 120 výročí vzniku našeho sboru. Přítomni jsou i naši kamarádi z Wuppertalu. Ve volbách do obecního zastupitelstva se novým starostou Kolovrat stal Antonín Klecanda, který je velmi kladně nakloněn našemu sboru. Sbor se rozšířil o pět členů a zasahovali jsme u 44 událostí. Koncem roku bylo uvedeno do provozu nové svolávací zařízení pro členy zásahové jednotky Fireport na mobilní telefon, které bylo později v roce 2015 vylepšeno i tiskárnou, která vytiskne trasu jízdy s místem zásahu.

V polovině roku 2015 byl zvolen novým starostou sboru  Michal Oplt. Obdrželi jsme dar od nadace Agrofert ve výši 98 000 Kč, za který jsme koupili vysokotlaký kompresor na plnění dýchacích přístrojů. Rozbíhá se i činnost mladých hasičů pod vedením Michala Beneše. Tento rok jsme měli 61 zásahů z toho 3 pohotovosti na základně.

V roce 2016 jsme odvezli Cas 32 T 815 do servisu na opravu brzd, svépomocně byla postavena příčka v dílně a vytvořen prostor na plnění dýchacích přístrojů. 5. května byl v Přibyslavi předán titul Zasloužilý hasič bratru Antonínu Burdovi. V tomto roce jsme vyjeli k 52 událostem.

Koncem roku 2016 se nám podařilo od Městské policie získat vozidlo Škoda Octavia, které jsme renovovali a bude sloužit pro dopravu družstva a materiálu.

V roce 2017 proběhla úprava kuchyně a sociálního zařízení. Byla vytvořena nová šatna se vstupem do budovy, vytvořeno třetí garážové stání, vyměněna vjezdová vrata, která se dají ovládat pomocí tlačítek a dálkově z auta. Vyměněna některá okna a provedeno zateplení fasády obytných částí. Provedena byla i celková rekonstrukce elektroinstalace. Kroužek Mladých hasičů se rozrostl na 25 členů. Panu Ladislavu Voborovi byla udělena medaile Sv. Floriana. Náš starosta Michal Oplt byl zvolen do Městského výboru SDH Praha. V červenci 2017 proběhlo výběrové řízení na výrobu nové CAS pro náš sbor. Vyhrála firma Wiss. Výhodou bylo, že jme si mohli sami říci kde a jaký materiál na voze chceme umístit. Začala se řešit i otázka přístavby požární zbrojnice a její finanční zajištění.V říjnu zasáhl naše území orkán Herwart a naše jednotka měla 14 výjezdů na odklízení jeho následků. Celkově jsme měli 54 výjezdů.

Začátkem roku 2018 jme obdrželi jako dar defibliátor na poskytnutí první pomoci od firmy Agrofert ( 40 000 Kč) z našeho rozpočtu jsme pak doplatili 4 925 Kč. 20 dubna jsme slavnostně převzali nové vozidlo Scania 30.  V květnu  byla zakoupena elektrocentrála Heron, ( 230/380 V ) která bude umístěna na novém voze, pro pohon kalových čerpadel. V červnu spolupracujeme na Hasičské fontáně na pražské náplavce a Palackého mostě. V červenci začali práce na přístavbě požární zbrojnice, kde má nově vzniknout velká garáž, kompresorová stanice, a společenská místnost. V říjnu zvolila členská schůze nového velitele sboru Michala Beneše a jeho zástupce Lukáše Hostinského. Tento měsíc se konaly i volby do Obecního zastupitelstva, kde máme dnes 3 zástupce našeho sboru. V tomto roce jsme měli 54 výjezdů.

V roce 2019 proběhla dostavba hasičské zbrojnice a 21.dubna 2019 je provedena kolaudace nové přístavby a objekt je dán do užívání. Zasedací místnost je osazena novými stoly, židlemi a televizorem s velkou obrazovkou. Účastníme se na celopražském cvičení v objektu hotelu Opatov. První zatěžkávací zkouškou nové zasedací místnosti je koncem dubna celopražské školení velitelů. Od Obecního úřadu jsme obdrželi u příležitosti 125 výročí založení čestný hasičský prapor. Podařilo se sehnat finanční prostředky  na zakoupení přenosného čerpadla Rosenbauer FOX 4. V tomto roce jsme zasahovali u 62 mimořádných událostí, z toho bylo 26 požárů, 27. technických zásahů, 4 x likvidace úniku nebezpečných látek, 2 dopravní nehody, 2 plané poplachy a jeden střet vlaku s osobou. Na valné hromadě konané začátkem roku 2020 došlo ke změně vedení našeho sboru, Starostou byl zvolen Patrik Vítek, jeho zástupcem Martin Dynybil, velitelem a zároveň vedoucím mládeže je Michal Beneš, jednatelem Miroslav Marinčič, hospodářem Martin Sulan, strojníkem Tomáš Hegera.

Tolik tedy zkráceně z historie našeho hasičského sboru.

Závěrem

Na první pohled se zdá, že v našem sboru šlo vše hladce a bez problémů, ale opak je pravdou. Kolik stovek zdarma odpracovaných hodin a to jak při zásahu tak při opravách , údržbě i přípravách a realizaci akcí pro prezentaci sboru nebo obce. Je to i prosazování vlastních názorů a myšlenek, ale i zkušeností získaných v zahraničí, aby se dobrovolná požární ochrana dostala na takové místo, které jí právem náleží. Právě zde jsme mnohdy naráželi na odpor, neochotu a nepochopení. Všem kteří se nedali odradit a ve sboru pracovali a pracují patří poděkování a úcta. Poděkování patří i zástupcům obce, starostům a předsedům bez jejichž podpory bychom nedokázali dostat sbor tam, kde v současnosti je.

Přátelství přes hranice

Náš sbor udržuje přátelské styky se dvěma sbory v Německu. První družební sbor jsou dobrovolní hasiči z města Wuppertal, se kterými jsme se poprvé setkali při jejich návštěvě Kolovrat v roce 1986. Druhým je dobrovolný sbor v Bavorském Deggendorfu – Deggenau. Od této doby jsme tyto kamarády několikrát navštívili a rovněž oni byli několikrát v Kolovratech.

Město Wuppertal

je ve spolkové zemi Porýní Westfálsko. Je to město poměrně mladé, vzniklo v roce 1929 spojením několika měst a obcí. Většina lidí zná toto město v souvislosti se světoznámou podvěsnou dráhou, která zde zajišťuje městskou dopravu. Je dlouhá 13,3 km, má 19 stanic a projetí celé trasy trvá 35 minut. Trasa je z větší části vedena nad říčkou, která městem protéká. Pro veřejnost byla zprovozněna v roce 1901 a denně přepraví až 50 000 cestujících.Ve městě je 19 dobrovolných sborů s 649 členy, 2 stanice profesionálů a 5 sborů závodních. Hasiči v této spolkové zemi zajišťují i zdravotní službu první pomoci, převoz nemocných ale i dopravu lékaře na místo potřeby. Hasiči zde disponují několika desítkami vozidel a agregátů. Obhospodařují i dva vrtulníky, kterými zajišťují zásahy na síti dálnic, které jsou v okolí města.

Město Deggendorf – Deggenau

leží 60 km od Železné Rudy na břehu Dunaje a je z německé strany vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Bavorský les. Deggendorf je okresní město a má i okresní požární zbrojnici s 20 požárními vozy a agregáty. V denní době jsou zde dva placení strojníci, kteří udržují techniku v provozuschopném stavu a zajišťují vyhlášení poplachu pro dobrovolné sbory na okrese, případně povolání posily z okresů sousedních. V noci tuto povinnost přejímá policie. Proto má většina okolních sborů k dispozici mikrobus, kterým mohou dojet do této zbrojnice a obsadit potřebný počet vozů. Deggenau je část města Deggendorf a místní dobrovolní hasiči zde mají vlastní požární zbrojnici se dvěma vozy a specielním zařízením na odstraňování ropných produktů z hladiny vodních toků.

Pro webové stránky SDH Kolovraty zpracoval: Antonín Burda